DMDX Help.


Output File Type Keywords


<a>Azkii format output data file
<azk>Azkii format output data file
<AZKII>Azkii format output data file
<AzkiiResponses>Azkii format output data file
<BinaryResponses>Binary format output file
<dtp>Binary format output file
<zil [N]>Zillion format output data file
<Zillion [N]>Zillion format output data file
<ZillionResponses [N]>Zillion format output data file
<zr [N]>Zillion format output data file

DMDX Index.